Sứ luồn dây cho máy cắt EDM

Sứ luồn dây cho máy cắt EDM

Chuyên tư vấn và cung cấp các loại dây WIRE DIE GUIDE chất lượng cao cho máy cắt dây EDM, máy cắt tia lửa điện của các hãng CHARMILLES, CHMER, AGIE, JAPAX, SODICK, MAKINO, HITACHI, SEIBU, MISHUBISHI…

CHARMILLES – WIRE DIE GUIDE

 NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YC101

ROBOFIL,100,200,400,600

2000,4000,1020,2020,4020

ROBOFIL, 300,500,310,510

YC101-Upper 6mm(w)x4mm(h)

YC102-Lower 5mm(w)x4mm(h)

 Diameter: 0.105 – 0.335

431.022 (0.10mm)

431.114 (0.15mm)

431.112 (0.20mm)

432.511 (0.25mm)

432.512 (0.30mm)

YC102

431.027 (0.10mm)

431.124 (0.15mm)

431.122 (0.20mm)

430.586 (0.25mm)

432.814 (0.30mm)

BROTHER WIRE DIE GUIDE

  NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YB101

HS-300,350

UPPER & LOWER

Diameter: 0.105 – 0.335

632267020 (0.205mm)

632267025 (0.255mm)

632267030 (0.305mm)


YB102

HS-3100.3600.AF

Upper

Diameter: 0.105 – 0.335

659089001 (0.205mm)

659090001 (0.255mm)

659342001 (0.305mm)

632990000 (old#)


YB103

HS-3100.3600.AF

Lower

Diameter: 0.105 – 0.335

632992000 (0.205mm)

632993000 (0.255mm)

632994000 (0.305mm)

YB104

STD Guide Upper&Lower

Diameter: 0.105 – 0.335

632987000 (0.205mm)

632987000 (0.255mm)

632987000 (0.305mm)

  CHMER WIRE DIE GUIDE

  NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YCH101

Upper & Lower

0.11 ~ 0.31mm

CW340/430/530/640/740/850/CW530S

 3140001

YCH102

Lower

0.11 ~ 0.31mm

CW340/430/530/640/740/850/CW530S for AWT

3W53A92A

   FANUC WIRE DIE GUIDE

  NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YF101

O.P.Q.R.T.W series, mate

Upper

A290-8021-X765 (0.205mm)

A290-8021-X766 (0.255mm)

A290-8021-X767 (0.305mm)

YF102

O.P.Q.R.T.W mate

Lower

Diameter: 0.105 – 0.410

A290-8021-X775 (0.205mm)

A290-8021-X776 (0.255mm)

A290-8021-X777 (0.305mm)

YF103

W0~W4.V AWF

Upper

Diameter: 0.105 – 0.335

A290-8021-Y775 (0.205mm)

A290-8021-Y776 (0.255mm)

A290-8021-Y777 (0.305mm)

YF105

K, M, N, L, AF

LOWER

Diameter: 0.105 ~ 0.335

A290-8018-X443 (0.205mm)

A290-8018-X444 (0.255mm)

A290-8018-X445 (0.305mm)

 YF110

/

YF110T

ALPHA -A,B,C,iA,iB series (Manual) Upper // YF110T for 45 Angle-Cut

A290-8101-X733 (0.205mm) / A290-8103-X705 (0.205mm)
A290-8101-X734 (0.255mm) / A290-8103-X706 (0.255mm)
A290-8101-X735 (0.305mm) / A290-8103-X707 (0.305mm)

YF111

/

YF111T

ALPHA-A,B,C,iA,iB Lower // YF110T for 45 Angle-Cut

A290-8101-X743 (0.205mm) / A290-8109-X715 (0.205mm)
A290-8101-X744 (0.255mm) / A290-8109-X716 (0.255mm)
A290-8101-X745 (0.305mm) / A290-8109-X717 (0.305mm)

YF112

/

YF112T

ALPHA-0B.0B.1B.1C AWF

Upper

A290-8092-X705(0.205mm) / A290-8092-Z705(0.205mm)
A290-8092-X706 (0.255mm) / A290-8092-Z706 (0.255mm)
A290-8092-X707 (0.305mm) / A290-8092-Z707 (0.305mm)
A290-8092-X702 (0.105mm) / A290-8092-Z702 (0.105mm)

YF113

ALPHA-0B.0B.1B.1C AWF

Lower

A290-8110(8092)-X715 (0.205mm)
A290-8110(8092)-X716 (0.255mm)
A290-8110(8092)-X717 (0.305mm)
A290-8110(8092)-X712 (0.105mm)

YF113T

ALPHA-A, B, C, iA, iB AWF Lower
Lower For afor 45 Angle-Cut
Alpha 1b 19mm Length

A290-8110-Z715(0.205mm)
A290-8110-Z716(0.255mm)
A290-8110-Z717(0.305mm)

 

HITACHI WIRE DIE GUIDE

NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YH101/102

HI-CUT203,304,345,460

Q series – Manual

Upper(101)/Lower(102)

Diameter: 0.105 – 0.335


Q1846 / Q1848

YH103

H-CUT Series – Manual

Upper & Lower

Diameter: 0.105 – 0.335

 


JAPAXX WIRE DIE GUIDE

NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YJ101/102

EXP.LUB.LUX.LXE.LXR.LDM

LS-S, LS-X, LV, ELVY

(Manual/AWF)

Upper(101) / Lower(102)

Diameter: 0.105 – 0.305

SSZ1106~1108

SSZ2106~2108

YJ103

LS-250A.350A.500A.800A,LU3B

Upper (Manual)

Diameter: 0.105 – 0.305


SSZ1006~1008

YJ104A

LS-250A.350A.500A.800A

(Manual/Float Type)

Upper&Lower, L=44

Diameter: 0.105 – 0.305

SSZ3006~3008

YJ104B

LS-250A.350A.500A.800A.

Lower (Manual) L=28

Diameter: 0.105 – 0.305

SSZ2006~2008

YJ108

(=AMADA)

Upper & Lower

Diameter: 0.105 – 0.305

SSZ0010

MISHUBISHI WIRE DIE GUIDE

  NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YM101-1

NEW SU.F

UPPER & LOWER

Diameter: 0.105 – 0.305

X053C082G

YM101-2

F1,G, UPPER & LOWER

Diameter: 0.105 – 0.310

X052B040G

YM102

F,F1 G SK/AF LOWER

Diameter: 0.205 – 0.310

X053C188G K4

YM103

DWC-C,CR,HA. H, H’, H1(Manual)

UPPER & LOWER

Diameter: 0.105 – 0.335

X052B054G53 (0.205mm)

X052B054G54 (0.255mm)

X052B054G55 (0.305mm)

YM104

H’ (SK3/AF)

LOWER

Diameter: 0.205 – 0.310

X052B092G54 (0.205mm)

X052B092G55 (0.255mm)

X052B092G56 (0.305mm)

YM106

H,SK/AF

UPPER

X052B102G

24.10.3-(NOVOTEC)

YM107

DWC-H, HA, SA, SB, SZ (AF-1)

UPPER

Diameter: 0.205 – 0.305

X052B240G52(0.205mm)

(X052B123G53)

X052B240G53(0.255mm)

(X052B123G54)

X052B240G54(0.305mm)

(X052B123G56)

YM108

SET SCREW F.G  

Dia 0.40mm x 11L

 X054D162G

YM109

SET SCREW G.H  SK / AF

Dia   0.40mm

X054D171G

YM110

DIES   F.F1.G   SK / AF

SIZE: 0.4mm OR 0.6mm

X053C136G

YM111

Dies Holder H.C

X053C245H02

YM112

CENTER DIES H.H’  ( SK / AF )

X053C229G51

YM113

Set screw H1.A.B.Z. AF

Lower

Dia 0.4mm x 12.5L

X053C628G51

YM114

Set screw, manual type

H.HA

Upper & lower

0.4mm x 12.5L

X053C241G52

24.50.040

YM117

DWC-H1, HA, C, CR, SA, SB, SZ (AF-1)

LOWER

Diameter: 0.205 – 0.335

X052B241G53(0.205mm)

(X052B176G53)

X052B241G54(0.255mm)

(X052B176G54)

X052B241G55(0.305mm)

(X052B176G55)

YM120

Set screw H1.A.B.Z.AF

UPPER

INNER SIDE – CERAMIC

Dia 0.40mm x 13L

X053C524G51

24.50.015

YM122

Old type upper & lower

X053C012G55

YM124

New SU.F SK Lower

Diameter: 0.205 – 0.305

X053C104GK3

YM125

Sub F1.G.H SK

Upper

Diameter: 0.205 – 0.305

X053C153G55

YM126

DWC-H1, HA. SA. SB. SZ (AF1)

Dia guide B

Upper size:0.35 or 0.4mm

X053C508G51

YM129C

Jet Nozzle A.SX.SZ.P.CX AF-2.3

size:0.5,1.0,1.5mm ceramic

* O.D.(TOP) = 15.5mm

X054D826H01~03

YM130C

Jet Nozzle H1.A.B.Z AF

size:1.0,1.5mm ceramic

* O.D.(TOP) = 10.5mm

S680D898P61

YM131

Dies Holder H1.A.B.Z AF

X177B558H02

YM132

DWC-HA,SA,SB,SX.SZ.CX.FX,QA (AF-2.3)

DWC-RA,FA (AT)

Upper  

Diameter: 0.105 – 0.335

X053C834G53(0.205mm)

X053C833G51(0.21mm)

X053C834G54(0.255mm)

X053C833G52(0.26mm)

X053C834G55(0.305mm)

X053C833G53(0.31mm)

YM133

DWC-HA,SA,SB,SX.SZ.CX.FX,QA (AF-2.3)

DWC-RA,FA (AT)

Lower

Diameter: 0.105 – 0.335

X052C243G61(0.205mm)

X052C387G51(0.21mm)

X052C243G65(0.255mm)

X052C387G52(0.26mm)

X052C243G63(0.305mm)

X052C387G53(0.31mm)

YM134

Lower Ring

DWC-HA,SA,SB,SZ,CX,FX,SX,QA(AF2,AF3)

X204D293H02

YM146

FX-K,QA (AF-3), UPPER
Diameter: 0.4mm

X056C507G51

YM147

FX,QA (AF-3), LOWER
Diameter: 0.4mm

X053C884G52

YM148

FX (AF-3), UPPER
Diameter: 0.4mm

X056C274G51

YM149

FA, RA (AT), UPPER
Diameter: 0.4mm

X056C846G51

YM150

RA,FA (AT), LOWER
Diameter: 0.4mm / Size: 60 x 33 x 12.5T

X053C884G55

SEIBU WIRE DIE GUIDE

NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YS111

EW-F.K.K1K2

Upper & Lower

Diameter: 0.105 – 0.320

4451771

4440400-7 (0.21mm)

4440400-8 (0.26mm)

4440400-9 (0.31mm)


YS113

EW-B.E EWP-300A2(Manual)

Upper & Lower

4433681-4 (0.21mm)

4433681-5 (0.26mm)

4433681-6 (0.31mm)


YS114

EW-A5S, A7S, C5S3 (AWF)

Upper & Lower

0.20mm(wire size) -> 0.21mm

0.25mm(wire size) -> 0.26mm

0.30mm (wire size)-> 0.31mm

3438115

YS115

EW-A5S, A7S, C5S3 (AWF)

Upper & Lower

0.20mm(wire size) -> 0.21mm

0.25mm(wire size) -> 0.26mm

0.30mm (wire size)-> 0.31mm

4461551

YS116

EW-A5S, A7S, C5S3 (AWF)

Upper & Lower

0.20mm(wire size) -> 0.21mm

0.25mm(wire size) -> 0.26mm

0.30mm (wire size)-> 0.31mm

4458910

 

 SODICK WIRE DIE GUIDE

 NO.

DESCRIPTION

ORIGINAL NO.

IMAGE

YS100

A.AW.EPOC.AP.BF

Diamond for AF

 

YS101

A.AW.EPOC.AP.BF

Pre-Split Guide. ( AWT )

308-0047,0058(0.21/0.22mm)

308-0629,0061(0.26/0.27mm)

308-1934,0063(0.31/0.32mm)

YS102 / 104

150W.AP150.AW330.450

EPOC300.500.600.800

Upper(AWT) & Lower

Ceramic on top, Diamond inside

& Stainless Housing

LOW        /        UP

308-0244,0245/308-0219,0220

308-0248 0249/308-0223,0224

308-0250 0251/308-0225,0226

YS103

A300.500.AW300.450. EPOC AP.BF

Diameter: 0.105 – 0.420

Upper & Lower ( AWT & Manual)

308-1000, 0982(0.21/0.22mm)

308-0990, 1017(0.26/0.27mm)

308-0991, 1018(0.31/0.32mm)

YS103L

A280L.320L A Series 87-3L type

 

YS5014-1

YS5014-1 ( for Taper )

Sub-Guide Holder, AQ series

 

YS105

Upper & Lower Guide for AP150

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.